OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LANDMARK GRANT s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99401/MSPH (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://bandol.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro vztahy s takovýmito odběrateli zboží se uplatní pravidla obsažená v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI LANDMARK GRANT s.r.o. (PRO KUPUJÍCÍ – PODNIKATELE) platných pro podnikatele. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém a anglickém jazyce. 

1.5. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující provedením objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich obsahem. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či ihned v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Ceny zboží však v sobě nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, přepravné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním. Cena zboží neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího a kupující je povinen tento údaj řádně opravit. 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko pro objednání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Řádným vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje kupující mimo jiné souhlas s těmito obchodními podmínkami a s údaji a souhlasy v nich uvedenými. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud objednané zboží nebude skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, nebo z jiného důvodu nebude možné objednávku akceptovat, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické adresy kupujícího. 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím dvojitého ověření). 

3.7. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.9. Prodávající se řídí zákazem prodeje alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti v sídle prodávajícího uvedeného na www stránkách prodávajícího; 
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č., vedený u společnosti ČSOB, a.s. nebo na jiný účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“); 
 • bezhotovostně platební kartou; 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou. 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Stejně tak v případě, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít e-mail  info@landmark.cz do jehož textu uvede “Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  ….., číslo objednávky ……….“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také korespondenčně na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích v čl. 12. obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“). 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. Ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití tohoto práva na odstoupení od kupní smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Kupující dále odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Uvede-li kupující v oznámení o odstoupení své bankovní spojení, vrátí prodávající peněžní prostředky na kupujícím uvedený bankovní účet. 

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné své nároky vůči kupujícímu, není-li jejich započtení zákonem vyloučeno. 

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn ze závažných provozních důvodů kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (např. náhlý nedostatek kapacit požadovaného zboží apod.). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 5.2. obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

5.9. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, naleznete zde: Podmínky ochrany osobních údajů.  

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to i v případě, že nedokončí nákup, avšak dojde ke sdělení emailové adresy kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, příp. na sdělenou poštovní adresu. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a ustanovení právního řádu státu Vašeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, Vám poskytují vyšší míru ochrany než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: LANDMARK GRANT s.r.o., U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika 

e-mail: info@landmark.cz

12.6. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové stránce. Dnem jeho zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. 

  

  

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ZÁKAZNÍKY LANDMARK GRANT s.r.o.

  

Preambule 

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a obchodní společnosti LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99401/MSPH (dále jen „Prodejce“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci. 

 1. Základní podmínky reklamace 
 2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena. 
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování. 
 4. Zákazník uplatňuje reklamaci přímo v sídle Prodejce. 
 5. O přijetí reklamace rozhoduje pověřený pracovník nebo Prodejce ihned. 
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě. 
 7. Lhůty pro uplatnění reklamace 
 8. Zákazník je povinen zakoupené zboží zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí. 
 9. Záruční doba prodávaného zboží je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. 
 10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
 11. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě. 
 12. Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal. 
 13. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí nového zboží nová záruční doba. 

III.  Způsob vyřízení reklamace 

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. 
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 3. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. 
 4. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. 
 5. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. 
 6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: 

požadovat výměnu zboží za nové bezvadné či odstoupit od kupní smlouvy. 

 1. V případě, že nedojde k výměně zboží a zákazník neodstoupí od smlouvy, zákazník má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. 
 2. Reklamace při zasílání zboží 
 3. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží je nutno reklamovat výhradně na adrese sídla společnosti: LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99401/MSPH
 4. Při zasílání zboží je možné se zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:

a) vada kvality výrobku nebo obalu, 

b) poškození zboží nebo obalu při přepravě, 

c) ztráta zásilky, 

d) ostatní reklamace. 

2A) Doporučený postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku: 

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část, 

b) zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy: 

– uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu výrobku 

– pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“, 

– popis reklamované vady, 

– identifikační číslo zásilky, 

– fotokopii faktury Prodejce, 

– zpáteční adresu zákazníka, 

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace, 

– originální podpis zákazníka. 

2B) Doporučený postup zákazníka při poškození zboží při přepravě: 

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu průvodním dopisem obsahujícím tyto údaje nebo přílohy: 

–  identifikační číslo expedice (DELIVERY ORDER No.) 

– fotografie poškozeného zboží minimálně (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“, 

– popis a množství poškozeného zboží, 

– fotokopii faktury Prodejce, 

– adresu zákazníka, 

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace, 

b) uschovat pro případnou prohlídku havarijním komisařem pojišťovny poškozené zboží, jehož hodnota je vyšší než 30 000 Kč (1.200 EUR) 

2 C) Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy: 

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka je nutné neprodleně na adresu Prodejce zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy: 

– identifikační číslo ztracené zásilky, 

– doručovací adresu zákazníka, 

 1. Prodejce neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena. 
 2. Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy, nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky. 
 3. Prevence a služby 
 4. Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží prodávaného v prodejních galeriích LANDMARK GRANT s.r.o. je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí řádnou péčí o něj. 
 5. Zákazníkovi je za účelem výběru vhodného výrobku a způsobu jeho používání a ošetřování poskytována odborná poradenská služba prostřednictvím pracovníků Prodejce. 
 6. Zdobené výrobky LANDMARK GRANT s.r.o. se nedoporučuje mýt v automatických myčkách na nádobí. 
 7. Je třeba chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty a opatrnou manipulací zamezit poškrábání výrobku. 
 8. Projevy přirozeného procesu oxidace zlata je vhodné odstranit použitím leštících přípravků. 
 9. Závěrečná ustanovení 

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele. Nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.10.2019. 

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

1. Právo odstoupit od smlouvy 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99401/MSPH formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

2.2. 

a) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

c) Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

2.3. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. 

b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

——————————————————————————————— 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

–  Adresát: LANDMARK GRANT s.r.o., IČO 27141365, se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99401/MSPH

–  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto 

zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*) 

–  Datum objednání (*) /datum obdržení (*) 

–  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

–  Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

–  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

–  Datum 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.